Praktijk voor psychotherapie en psychiatrie
Niels van der Laan
Home
Niels van der Laan
Voor wie
Aanmelding
Behandeling
Kwaliteit
Aanmelden en contact
Aanmelding & verwijzing
Sinds 2014 is de GGZ onderverdeeld in basis GGZ en specialistische GGZ. Uw huisarts maakt de inschatting of uw klachten behandeld kunnen worden binnen de basis GGZ of dat een behandeling binnen de specialistische GGZ nodig is. Binnen mijn praktijk bied ik alleen specialistische GGZ.

Voor aanmelding bij mijn praktijk heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of een medisch specialist voor specialistische GGZ nodig. De verwijsbrief dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
In de verwijsbrief staan naam, functie en AGB-code van de verwijzer vermeld.

Op de verwijzing staat een handtekening van de verwijzer.

De verwijsbrief is gedateerd maximaal 6 maanden voor het starten van de behandeling en minimaal op de datum van het begin van de behandeling.

In de verwijsbrief wordt de reden van verwijzing vermeld.

In de verwijsbrief staat aangegeven dat het een verwijzing naar de specialistische GGZ betreft.


■ Wachtlijst
De praktijk werkt niet met een wachtlijst. Indien de wachttijd meer dan 4 weken bedraagt neem ik geen nieuwe patiënten meer aan. Om teleurstelling te voorkomen raad ik u aan voorafgaand aan uw aanmelding per telefoon of e-mail met mij te overleggen wat de mogelijkheden zijn en wat de actuele wachttijd is.
■ Intake
Er vinden één à twee intakegesprekken plaats, om zicht te krijgen op de aard van uw klachten, mogelijke oorzaken en achtergronden, en uw wensen voor de behandeling.

Voor het welslagen van de behandeling is het belangrijk dat het klikt, ook aan dit aspect wordt daarom in de intakefase aandacht besteed.

Na de intakefase bespreek ik met u mijn conclusie en de diagnose en daaruit voortvloeiend het behandeladvies. De doelen voor de behandeling bepalen we samen en worden in een behandelplan vastgelegd.

■ ROM onderzoek
De praktijk maakt gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM).  ROM is het systematisch meten van het effect van en de tevredenheid met de behandeling met behulp van vragenlijsten. Doel van ROM is het verbeteren van de kwaliteit van de behandeling. Het gebruik van ROM wordt aanbevolen door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en door de zorgverzekeraars. Voor het afnemen van de vragenlijsten maak ik gebruik van de diensten van TelePsy. Via uw e-mailadres krijgt u een link om in te loggen in de beveiligde web omgeving van Telepsy. TelePsy is gebonden aan en handelt conform de privacywetgeving. Via TelePsy worden soms ook vragenlijsten afgenomen die aanvullend zijn op de diagnostiek.
■ Kosten
De behandeling binnen mijn praktijk valt onder de specialistische GGZ. Specialistische GGZ wordt door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering, mits ik een contract heb afgesloten met uw verzekeraar. De kosten van de behandeling tellen mee voor uw eigen risico.

Voor 2016 heb ik met vrijwel alle verzekeraars een contract afgesloten. Door strengere  budgettering vanuit de zorgverzekeraars kan het voorkomen dat ik u niet in behandeling kan nemen omdat de limiet van het budget in mijn contract met uw zorgverzekeraar voor dat jaar is bereikt.

De behandeling wordt door mij na het afsluiten van uw behandeling of bij verlenging van de behandeling na een jaar rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd. Dit gebeurt volgens de zogenaamde DBC-systematiek. DBC is de afkorting voor Diagnose Behandel combinatie. In het geval dat u een restitutiepolis heeft afgesloten, ontvangt u zelf een factuur die u bij uw verzekeraar kunt indienen.

Wanneer u onverhoopt niet op een gemaakte afspraak kunt komen, wilt u dit dan zo ruim mogelijk van te voren laten weten. Afspraken korter dan 24 uur van tevoren afgezegd, of afspraken waarop u zonder bericht niet verschijnt, worden door de verzekeraar niet vergoed. U krijgt hiervoor zelf een rekening van €75,- toegestuurd, tenzij er sprake is van een duidelijke overmachtssituatie.

Niels van der Laan
© 2017 ~ Praktijk voor psychotherapie en psychiatrie ~ wg plein 366 (tweede etage) 1054 SG Amsterdam